Studio visit #1: Sarah-Jane Hoffmann for Metropolis M


Sarah-Jane Hoffmann is the next artist on show at Paul Tucker Personal Training and will trigger the question who defines the measurements you have to live up to. The exhibition is part of the program around Art Brussels and Independent.and the studio will be open for visitors who want to have a look at the installation. As the installation only makes sense in a fitness studio galleries and will only be shown once. We cannot guarantee privacy during the next week but take care that art lovers don’t disturb your training too much.


Neederlands
Enigszins gestrest kom ik aan bij de studio van Sarah-Jane Hoffmann. Drie jaar geleden bezocht ik haar toen ze resident was bij De Ateliers. Ik was benieuwd naar hoe het nu met haar en haar werk ging. De stress had niets met haar te maken, maar met de gebruikelijke ochtend-hectiek. Onderweg sms ik haar dat ik zeker 15 minuten te laat zal zijn, ik ben echter te vroeg en wacht in de zon tot zij komt aanfietsen, nu ook gestrest omdat ze te laat is en ik er al ben.
Vanaf dat moment verdwijnt de stress vrijwel onmiddellijk. Ze doet de poort open, parkeert haar fiets binnen en we lopen naar achter waar in een soort oude werkplaats verstopt achter woonhuizen verschillende studio's zitten. Het is een oud gebouw, aan renovatie toe. En de gangetjes zijn wat smal als ik haar werken ken. Op studio visit komen is best wel spannend, voor kunstenaar en bezoeker. Het is eigenlijk intiemer dan iemand bij je thuis ontvangen. Je ziet werk in wording, iets wat je meestal niet graag deelt. Er zijn zo'n vijf mensen, waaronder mijn moeder, die mijn werk in wording mogen lezen. Ik begrijp dus hoe spannend dit is.
Sarah-Jane is ontspannen, ze heeft het druk op dit moment maar dat zie je niet aan haar af. Ze zegt ook in het uur dat we samen doorbrengen dat als je druk blijft, je nieuwe dingen kan creëren. Tenminste, zo werkt het voor haar. Je denkt wel eens dat je je agenda leeg moet maken om werk te kunnen maken, zij gedijt juist het best in drukte. "The bussier I am, the more productive I become". (Zo schrijft mijn moeder het beste in een volle treincoupe, op volle trappen van de universiteit waar ze studeerde, tussen rondrennende kinderen). Je brein verscherpt wanneer het druk is en je je moet afsluiten om de noodzakelijke concentratie te bereiken.
Op dit moment werkt ze twee projecten af. De eerste is al zo goed als klaar en ingepakt, het is het nieuwe werk dat ze bij CINNNAMON in Rotterdam zal tonen onder de titel The Absent Body. Er komen metalen vormen, zo'n 1m55 hoog, doorheen de eerste ruimte gekronkeld. Een tapijt volgt de sierlijke, elegante lijnen. In de tweede ruimte een nieuw videowerk van een 3D-geanimeerde spier die een houding zoekt en in dat proces beweegt op een manier die wat wegheeft van een snelle slak, of een vis met het uiterlijk van een slak.
De nieuwe werken zijn uitgepuurd, zuiver, zoals ik haar werk heb leren kennen de afgelopen jaren. Meteen na de opening in Rotterdam volgt een dubbelpresentatie tijdens Art Brussels, onder de titel The Woman in Water. Op twee onwaarschijnlijke locaties toont ze nieuw werk: Depots Pyrex, een architectenbureau/wooncomplex van het sjiekere soort (zwembad buiten, strakke lijnen) en Paul Tucker Personal Training, een sportschool nouveau style waar de inrichting al een soort totaal kunstwerk is met ronde TL-verlichting en de grond opgedeeld in strakke lijnen en cijfers als was het een grafisch ontwerp bureau.
Op beide plekken toont ze werken die misschien op het eerste gezicht lijken op te gaan in de omgeving maar die er toch een vreemde draai aan zullen geven. Het lichaam, de lichamelijkheid en architectuur staan hier centraal. En mocht je de werken kunnen zien in Brussel, let dan even op de materialen die ze gebruikt. Niets is wat het lijkt. Ze toont me een stuk gebakken klei, keramiek, dat zo zwart en rond en perfect gaaf is dat het op een metalen stang lijkt. Ze lacht even, het was eenvoudiger geweest gewoon metaal te gebruiken maar dit proces was veel interessanter. Sarah-Jane werkt met materialen zoals een kok dat doet, ze maakt pigmenten zelf, experimenteert, verft stoffen en wat ze echt niet zelf kan doen, laat ze uitvoeren.
Naast haar bureau in de studio staan in bubblewrap ingepakte kleurige vormen. Ze zijn net geleverd en bevatten de set design die ze ontwierp en met de hand maakte voor de reclame campagne van de Android horloge. De kleuren zijn ontleend aan het Google handboek, ze zijn meteen herkenbaar en prachtig gaaf.
"Wow, almost edible."
"Really good colors."
"Spray-painted?"
"Yes. The surface is perfect."
"Is that a hexagon?"
"Yes. And look at this."
En zo gaat het nog even door. Een nerdy gesprek over kleur en vorm. Sarah-Jane zal deze set misschien als autonoom werk tonen in een tentoonstelling, daar denkt ze nu over na. Ze geniet zichtbaar nog na van deze opdracht die ze samen met haar partner, fotograaf, ontwikkelde. De campagne staat al online en we kijken naar de beelden op haar computer. Dan gaat haar telefoon, er is transport. Er wordt werk gebracht dat nog meegaat naar Rotterdam. We nemen afscheid. Ik geef haar een boek als bedankje, zij belooft me nog wat extra foto's te mailen.
En ze stuurt me naar Lisa Reitmeier, die bezoek ik volgende week.

page information
Auteur
author name Maaike Lauwaert


Français:
Un peu stressé je suis arrivé au studio de Sarah-Jane Hoffmann. Il y a trois ans, je lui ai rendu visite quand elle était pensionnaire à De Ateliers. J'étais curieux de savoir était comment se déplacer avec elle et son travail. La contrainte n'a rien à voir avec elle, mais avec l'agitation habituelle du matin. En chemin, je son texte que je suis sûr sera de 15 minutes de retard, mais je suis en avance et attendre au soleil jusqu'à ce qu'il vient faire du vélo jusqu'à, également souligné parce qu'elle est en retard et je suis déjà là.
A partir de ce moment le stress disparaît presque immédiatement. Elle ouvre les portes ouvertes, ses parcs à vélo dans et nous marchons à l'arrière où caché dans une sorte de vieil atelier derrière les maisons divers studios. Il est un vieux bâtiment a besoin de rénovation. Et les couloirs sont étroits si je sais que son travail. Sur les studios visite venir est tout à fait passionnant, pour l'artiste et le visiteur. Il est en fait plus intime que quelqu'un reçoit à la maison. Vous pouvez voir les travaux en cours, quelque chose que vous habituellement ne voulez pas partager. Il y a environ cinq personnes, y compris ma mère, qui peut lire mon travail en cours. Donc, je comprends combien il est passionnant c'est.
Sarah-Jane est détendue, elle est occupée à l'heure actuelle, mais vous ne pouvez pas voir sur elle. Elle dit même à l'heure que nous passons ensemble que si vous tenir occupé, vous pouvez créer de nouvelles choses. Au moins, de sorte qu'il fonctionne pour elle. Vous pensez parfois que vous devez effacer votre horaire pour être en mesure de travailler, elle se développe le mieux dans les foules. "Le BUSSIER je suis, plus productive je deviens". (Comme ma mère écrit mieux dans un compartiment de train bondé, sur les hautes marches de l'université où elle a étudié entre les enfants qui courent autour). Aiguise votre cerveau quand il est occupé et vous devez quitter pour atteindre la concentration nécessaire.
À l'heure actuelle, elle travaille sur deux projets. La première est déjà presque terminé et emballé, il est le nouveau travail qu'ils montreront à cinnnamon à Rotterdam sous le titre Le corps absent. Il existe des formes de métal, d'environ 1m55 de haut, la plaie à travers le premier espace. Un tapis suit les lignes élégantes gracieuses. Dans la deuxième salle un nouveau travail vidéo par un muscle d'animation 3D à la recherche d'une position et se déplace dans le processus d'une manière qui ressemble à un escargot rapide, ou un poisson avec les regards d'un escargot.
Les nouvelles œuvres sont distillées, pur comme je l'ai appris à connaître son travail au cours des dernières années. Immédiatement après l'ouverture à Rotterdam suit une double présentation à Art Brussels, sous le titre La Femme dans l'eau. Sur deux endroits improbables, ils montrent de nouveaux travaux: Depots Pyrex, un complexe architectural / résidentiel de type classier (piscine, lignes épurées) et Paul Tucker Personal Training, un style nouveau gymnase où l'installation est déjà une sorte de ronde Gesamtkunstwerk TL l'éclairage et le plancher divisé en lignes droites et les chiffres comme il était une agence de design graphique.
montre aux deux endroits où ils travaillent qui pourrait à première vue semblent aller dans la région, mais il y aura toujours donner une tournure étrange. Le corps, la physicalité et l'architecture sont au centre ici. Et si vous pouvez voir les travaux à Bruxelles, faites attention ici pour les matériaux qu'ils utilisent. Rien de ce qu'il semble. Elle me montre un morceau d'argile, de céramique, si noir et rond et parfaitement cool que ça ressemble à une tige métallique. Elle rit ici, il aurait été plus facile de simplement utiliser le métal, mais ce processus est beaucoup plus intéressant. Sarah-Jane travaille avec des matériaux tels que cuisinier ne, elle fait des pigments eux-mêmes, l'expérience, les matériaux de peinture et ce qu'ils peuvent vraiment faire vous-même, les laisser courir.
Debout à côté de son bureau dans le studio de film à bulles formes colorées enrobées. Ils viennent juste et contiennent l'ensemble de conception qui elle a conçu et fabriqué à la main pour la campagne publicitaire de la montre Android. Les couleurs sont tirées du manuel Google, ils sont immédiatement reconnaissables et magnifiquement cool.
"Wow, presque comestible."
"Vraiment de bonnes couleurs."
"Spray-peint?"
"Oui. La surface est parfait."
"Est-ce un hexagone?"
"Oui. Et regardez ça."
Et il en va pendant un certain temps. Une conversation ringard sur la couleur et la forme. Sarah-Jane cet ensemble peut afficher de travail autonome dans une exposition, car elle pense à ce sujet. Elle aime visible même après cette mission qu'elle a développé avec son partenaire, photographe. La campagne est déjà en ligne et nous regardons les images sur son ordinateur. Ensuite, son téléphone sonne, il y a le transport. Il y aura des travaux qui dure encore à Rotterdam. Nous disons au revoir. Je lui donne un livre en guise de remerciement, elle me promet ce qu'il faut envoyer des photos supplémentaires.
Et elle me envoie à Lisa Reitmeier, que je visite la semaine prochaine.

informations de la page
auteur
authorName Maaike Lauwert

English:
Somewhat stressed I arrive at the studio of Sarah-Jane Hoffmann. Three years ago I visited her when she was a resident at De Ateliers. I was curious about was how to move with her and her work. The stress had nothing to do with her, but with the usual morning bustle. Along the way I text her that I'm sure will be 15 minutes late, but I'm early and wait in the sun until it comes biking up, also stressed because she's late and I'm there already.
From that moment on the stress disappears almost immediately. She opens the gate open, her bike parks in and we walk to the back where hidden in a kind of old workshop behind houses various studios. It's an old building in need of renovation. And the hallways are narrow what if I know her work. On studios come visit is quite exciting, for artist and visitor. It's actually more intimate than someone receive at home. You can see work in progress, something you usually do not like to share. There are about five people, including my mother, who may read my work in progress. So I understand how exciting this is.
Sarah-Jane is relaxed, she's busy at the moment but you can not see on her. She says even in the hour we spend together that if you keep busy, you can create new things. At least, so it works for her. You think sometimes that you need to clear your schedule to be able to work, she thrives best in crowds. "The bussier I am, the more productive I become". (As my mother writes best in a crowded train compartment, on the high steps of the university where she studied between children running around). Sharpens your brain when it's busy and you must exit to reach the necessary concentration.
At present she is working on two projects. The first is already almost finished and packed, it's the new work they will show at cinnnamon in Rotterdam under the title The Absent Body. There are forms of metal, about 1m55 tall, wound through the first space. A carpet follows the graceful, elegant lines. In the second room a new video work by a 3D animated muscle seeking a position and moves into the process in a manner which resembles a fast snail, or a fish with the looks of a snail.
The new works are distilled, pure as I got to know her work in recent years. Immediately after the opening in Rotterdam follows a double presentation at Art Brussels, under the title The Woman in Water. On two unlikely locations they show new work: Depots Pyrex, an architectural / residential complex of the classier type (pool, clean lines) and Paul Tucker Personal Training, a gym nouveau style where the facility is already a kind of Gesamtkunstwerk round TL lighting and floor divided into straight lines and figures as it was a graphic design agency.
shows at both places they work which might at first sight seem to go on in the area but there still will give a strange twist. The body, the physicality and architecture are central here. And if you can see the works in Brussels, pay attention here to the materials they used. Nothing is what it seems. She shows me a piece of clay, ceramic, so black and round and perfectly cool that it looks like a metal rod. She laughs here, it would have been easier to just use metal, but this process was much more interesting. Sarah-Jane works with materials such as a cook does, she makes pigments themselves, experiment, paint materials and what they can really do yourself, let them run.
Standing beside her desk in the studio in bubble wrap encased colored shapes. They just come and contain the set design which she designed and hand made for the advertising campaign of the Android watch. The colors are derived from the Google handbook, they are immediately recognizable and beautifully cool.
"Wow, almost edible."
"Really good colors."
"Spray-painted?"
"Yes. The surface is perfect."
"Is that a hexagon?"
"Yes. And look at this."
And so it goes for a while. A nerdy conversation about color and form. Sarah-Jane this set might as autonomous work display in an exhibition, since she thinks about it. She enjoys visible even after this assignment that she developed with her partner, photographer. The campaign is already online and we look at the images on her computer. Then her phone rings, there is transportation. There will be work which still lasts to Rotterdam. We say goodbye. I give her a book as a thank you, she promises me what to email additional photos.
And she sends me to Lisa Reitmeier, which I visit next week.

page information
Author
authorname Maaike Lauwaert